Hart voor Stad

De vereniging Hart voor Stad biedt u – in het kader van MAAK.Zaanstad - en gehoord de discussies op de bijeenkomsten voor MAAK.Zaanstad - hierbij onze voorstellen aan over een vernieuwende stad. In april 2015 heeft de Gemeenteraad van Zaanstad besloten opnieuw te proberen de 7 samengevoegde onderdelen tot een echte, goede stad te maken en daarbij de bewoners of vertegenwoordigers ervan te willen raadplegen. De vereniging Hart voor Stad heeft vanaf het eerste moment in april 2015 meegedacht en al diverse – gevraagde en ongevraagde – adviezen in verschillende bijeenkomsten in het kader van MAAK.Zaanstad gegeven en schriftelijke bijdragen geleverd aan de website. De vereniging Hart voor Stad zal graag in de toekomst adviezen blijven geven en betrokken willen blijven bij uitwerking van de gemeentelijke plannen. Aan het einde van dit blog kunt u ons integrale voorstel aan, hieronder alvast een tipje van de sluier.

Identiteit en structuur
De groene ruimte van Zaanstad met bebouwing er omheen is landschappelijk en stedenbouwkundig uniek; er zal wereldwijd geen stad te vinden zijn met deze structuur. Fantastisch is dat vanuit elke buurt de groene polder vlakbij ligt. Met een groeiende bevolkingsomvang stijgt de behoefte aan recreatief verblijf nabij en in open groen landschap. Opvulling van de “gaten” is in onze ogen HET begin van de zo gewenste verstedelijking. Het geeft bovendien tijd om na te denken:

  • Over nieuwe grote locaties, zijn die echt wel nodig?
  • Wat moet bewaard worden aan monumenten. Hoe zal de nieuwe Skyline van Zaanstad moeten worden?
  • Wij vinden dat er een evenwichtige verdeling van activiteiten zoals cultuur en recreatie moet plaatsvinden over Zaanstad. Dus geen concentratie op 1 locatie.
  • Scholen, sportvelden en de diverse gemeenschapsruimten moeten zodanig geplaatst zijn dat kinderen en volwassenen geen grote afstanden hoeven af te leggen.

Infrastructuur
Een aantal grote problemen in Zaanstad dient op afzienbare termijn een passende – en soms tijdelijke – oplossing te krijgen. Dat geldt met name voor het spoor en de verkeerswegen door Zaanstad. We denken aan:

  • Er moet worden gestreefd naar doortrekken van de metro vanuit Amsterdam-Noord naar station Kogerveld in Zaanstad om zo de bereikbaarheid van West-Friesland te verbeteren en te garanderen Zo zal een snelle verbinding met de binnenstad van Amsterdam gerealiseerd worden met toekomst zekerheid. De metrolijn kan langs of boven de A8 gebouwd worden. Een feitelijk langzame busverbinding aan de Oostkant van Zaanstad zal daardoor worden vervangen door modern en snel openbaar vervoer.
  • Het verkeer op de Pr. Bernhard rotonde dreigt over 5 jaar vast te lopen. Wij hebben u een gedetailleerde oplossing middels een Fly-over aangereikt. Zie het blog op MAAK.Zaanstad.
  • De Provinciale weg N203 door stedelijk Zaanstad heeft over grote afstanden een zeer matige uitstraling. Het is nu vooral een vervuilende verkeersweg. De potentie is echter veel groter. Als op termijn trein- en autoverkeer anders gestructureerd wordt kan ruimte ontstaan voor woningbouw en publieke ruimte. En de Zaanse Rijweg als boulevard. Een ruimtelijk beeldkwaliteitsplan is onmisbaar.

Woningbouw
Kwaliteit en inrichting van woningen en woonomgevingIn vernieuwde buurten en nieuwe wijken moet een mengeling van huizen komen die “bereikbaar” zijn voor Zaankanters met een niet al te hoog inkomen; maar ook huizen voor mensen met midden- en hogere inkomens. Dat is goed voor de sociale cohesie en goed voor de Zaanse economie.We refereren ook aan een kenmerkende Zaanse identiteit van woningbouw in straten waar villa’s naast “gewone” huizen staan, zoals thans op de Oost- en Westzijde te Zaandam.Denk ook aan voorzieningen voor educatie, geloofsbeoefening, buurthuizen, internetcafés, winkels in de wijk en een dorpscafé.

Hart voor Stad heeft ten doel de belangen van de inwoners van de gemeente Zaanstad en andere belanghebbenden in de meest uitgebreide zin des woords te behartigen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Wet daarvoor stelt teneinde handhaving van het woon- en leefklimaat in positieve zin te bewerkstelligen, rekening houdend met de belangen van mens, dier, natuur en milieu.

Lees hier het hele voorstel voor_MAAKZaanstad van Hart voor Stad

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl